Sprawa przeciwko Open Life TU Życie S.A.

Pozew grupy konsumentów – reprezentowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kołobrzegu – przeciwko Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Pozew o zapłatę tytułem zwrotu na rzecz członków grupy świadczeń nienależnych uzyskanych przez pozwanego od członków grupy w oparciu o nieważne oświadczenia woli członków grupy o chęci skorzystania z zastrzeżenia na ich rzecz ochrony ubezpieczeniowej, jak również na podstawie nieważnych umów ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a ewentualnie (w przypadku nieuwzględnienia ww. powództwa) o zapłatę tytułem zwrotu kwot pobranych bez podstawy prawnej przez pozwanego w związku z rezygnacją przez członków grupy z ubezpieczenia oraz zwrotu kwot pobranych przez pozwanego tytułem opłaty administracyjnej (opłaty za zarządzanie).

144 członków grupy

III FAZA
I FAZA
  • Złożenie pozwu: 1 czerwca 2015 r.