Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z 23 marca 2021 r.
VI ACz 639/20

Przewodniczący: SSA Marzena Miąskiewicz (spr.)

Sędziowie: SSA Teresa Mróz, SSA Grażyna Kramarska

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie (…) przeciwko (…) Towarzystwu Ubezpieczeń Życie Spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę

w przedmiocie ustalenia składu grupy

na skutek zażaleń obu stron na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 r., sygn. akt XXV C 461/18

 1. odrzucić zażalenie strony powodowej częściowo, to jest co do osób zaliczonych w skład grupy w punkcie pierwszym zaskarżonego postanowienia oraz co do (…) i (…);
 2. sprostować omyłki pisarskie w zaskarżonym postanowieniu w ten sposób, że wpisać prawidłowo nazwiska członków grupy: „(…)”, zamiast „(…)”, „(…)” zamiast „(…)” i oddalić wniosek strony powodowej o sprostowanie postanowienia w pozostałym zakresie;
 3. zmienić zaskarżone postanowienie częściowo, w ten sposób, że:
  1. w punkcie pierwszym odmówić statusu członka grupy (…);
  2. w punkcie pierwszym i drugim ustalić, iż następujące osoby wchodzą w skład grupy:
   1. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 8,
   2. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 39,
   3. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 57,
   4. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 69,
   5. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 44,
   6. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 50,
   7. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 83,
   8. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 54,
   9. [dane 2 członków grupy] – nowoutworzona podgrupa numer 88 (13.249,67 zł);
 1. uchylić zaskarżone postanowienie częściowo, to jest:
  • w punkcie pierwszym w stosunku do [dane 18 członków grupy]
  • w punkcie drugim w stosunku do [dane 3 członków grupy]

i sprawę w tym zakresie przekazać Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania;

 1. oddalić zażalenia obu stron w pozostałej części;
 2. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego pozostawić Sądowi pierwszej instancji w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.