Powodzianie Sandomierz

Grupa powodzian z Sandomierza i okolic przeciwko Skarbowi Państwa, Województwu Świętokrzyskiemu, Powiatowi Sandomierskiemu i Gminie Miejskiej Sandomierz

Pierwotnie powództwo o zapłatę odszkodowania na rzecz członków grupy; pismem z 16 lutego 2012 r. dokonano zmiany powództwa poprzez ograniczenie żądania o zapłatę do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanych.

Przedmiotem postępowania jest ustalenie solidarnej odpowiedzialności odszkodowawczej Pozwanych wynikającej z popełnienia złożonego czynu niedozwolonego polegającego na niezgodnym z prawem wykonywaniu władzy publicznej, przejawiającym się w zaniedbaniach dotyczących realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Konsekwencją szeregu zaniedbań ze strony Pozwanych było przelanie się wody przez koronę prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego położonego wzdłuż rzeki Wisły w dzielnicy Koćmierzów i jego przerwanie podczas powodzi w 2010 r., jak i wszystkie dalsze następstwa tego zdarzenia. Zaniedbania Pozwanych z jednej strony obejmowały nieprawidłowości związane z konstrukcją i utrzymaniem wału przeciwpowodziowego, który był za niski, zaś z drugiej strony – nienależyte utrzymanie międzywala oraz koryta rzeki, gdzie zaniechano od wielu lat jakichkolwiek prac zmniejszających ryzyko powodziowe.

26 członków grupy

Sprawa prawomocnie zakończona po przeprowadzeniu postępowania przed sądem I i II instancji.

Po odmowie przyjęcia przez Sąd Najwyższy do rozpoznania skarg kasacyjnych Pozwanych, od pierwszych miesięcy 2022 r. byli Członkowie Grupy reprezentowani przez Kancelarię prowadzą z Pozwanymi rozmowy ugodowe.

W efekcie, 28 października 2022 r. zawartych zostało sześć pierwszych ugód, w oparciu o które Pozwani wpłacili odszkodowania poszkodowanym. Kolejnych sześć ugód zostało zawartych 17 lutego 2023 r. Rozmowy w imieniu pozostałych podmiotów poszkodowanych są w toku.

Równolegle przed Sądem I instancji w toku pozostaje 7 postępowań indywidualnych z powództwa poszkodowanych przeciwko Pozwanym o zapłatę odszkodowania. W latach 2022-2023 toczyła się dodatkowo sprawa indywidualna, która zakończyła się zawarciem ugody i zapłatą odszkodowania przez Stronę Publiczną (Pozwanych) na rzecz powódki.

IV FAZA
  • Postanowienie Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2021 r., III CSK 67/21 – odmowa przyjęcia do rozpoznania skarg kasacyjnych Pozwanych
III FAZA
  • Rozprawa 26 czerwca 2014 r.
  • Rozprawa 12 czerwca 2014 r.
  • Rozprawa 10 kwietnia 2014 r.
  • Rozprawa 13 marca 2014 r.
II FAZA
I FAZA
  • Złożenie pozwu: 1 września 2010 r.