Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z 7 września 2020 r.
I ACa 954/18

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:           SSA Marek Boniecki

Sędziowie:                     SSA Grzegorz Krężołek

                                        SSA Sławomir Jamróg (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. R. reprezentanta grupy złożonej z: [dane 25 członków grupy] przeciwko Skarbowi Państwa – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Warszawie (poprzednio Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie) i Województwu Świętokrzyskiemu, o ustalenie,

na skutek apelacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 października 2017 r. sygn. akt I C 1419/10,

postanawia

  1. odrzucić apelację;
  2. nie obciążać Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie kosztami postępowania apelacyjnego.