Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział III Cywilny z dnia 15 lipca 2016 r.
III C 603/15

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział III Cywilny w składzie:

Przewodniczący:           SSO Joanna Kruczkowska

Sędziowie:                     SSO Joanna Bitner, SSR (del.) Andrzej Lipiński

po rozpoznaniu w dniu  15 lipca 2016r. w sprawy z powództwa A.R. przeciwko (…) Związkowi (…) w W. o zapłatę,

postanawia:

  1. zarządzić umieszczenie w (…) i  (…) ogłoszenia następującej treści:

„OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA GRUPOWEGO

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie grupowe w sprawie z powództwa A. R. jako reprezentanta grupy przeciwko  (…) Związkowi (…) z/s w W. o zapłatę w związku z zakupem biletów wstępu na imprezę masową pt. (…) W.  (…) S.  (…) (…)  (…), która odbyła się w dniu 18 kwietnia 2015 r. na S. Narodowym w W. Sąd informuje o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym poprzez złożenie reprezentantowi grupy A. R. (adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego T. D., ul. (…). S. G.-R. (…) (…)-(…) W.), w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia, pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy. Wynagrodzenie podstawowe pełnomocnika powoda ustalone zostało w wysokości 20 % (słownie: dwudziestu procent) zasądzonej na rzecz Reprezentanta Grupy kwoty pieniężnej. Prawomocny wyrok wydany w sprawie ma skutek wobec członków grupy.”