Sprawa przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na życie EUROPA S.A. (nr 2)

Grupa klientów Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. – reprezentowana przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie – przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A.

Pozew o ustalenie nieistnienia stosunków ubezpieczenia pomiędzy pozwanym a członkami grupy oraz o zapłatę tytułem zwrotu wszystkich składek ubezpieczeniowych uiszczonych przez członków grupy, a ewentualnie (na wypadek nieuwzględnienia ww. roszczeń) – o ustalenie, że postanowienia dotyczące opłaty likwidacyjnej i opłaty administracyjnej (za zarządzanie) stanowią niedozwolone postanowienia umowne i, jako takie, nie wiążą członków grupy, a w konsekwencji – o zapłatę tytułem zwrotu na rzecz członków grupy (jako świadczeń nienależnych pozwanemu) wszystkich kwot pobranych przez pozwanego jako opłaty administracyjne (za zarządzanie).

98 członków grupy

I FAZA
  • Złożenie pozwu: 15 lipca 2015 r.