Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XXIV Cywilny z dnia 16 grudnia 2020 r.
XXIV C 709/15

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXIV Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:       SSO Paweł Pyzio

Sędziowie:                 SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk, SSO del. Krzysztof Tarapata (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2020 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów Miasta Stołecznego W.

przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń (…) Spółka Akcyjnej z siedzibą we W.

o zapłatę i ustalenie

postanawia:

  1. na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ustalić, że w skład grupy reprezentowanej przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów Miasta Stołecznego W. wchodzą następujące osoby: [dane 113 członków grupy];
  2. odmówić przyznania statusu członka grupy następującym osobom: [dane 40 osób].