Grupa bliskich osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich – sprawa nr 2

Pozew grupy osób, których bliscy zostali poszkodowani w katastrofie budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich, przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Skarbu Państwa, Prezydentowi Miasta Chorzowa, Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Pozew o ustalenie, że Skarb Państwa – Minister Skarbu Państwa, jako samoistny posiadacz budowli, ponosi wobec członków grupy odpowiedzialność za szkody wyrządzone zawaleniem się pawilonu wystawowego nr 1 hali Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006 r. w Chorzowie oraz o ustalenie, że Skarb Państwa – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (lub ewentualnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chorzowie) ponoszą wobec członków grupy odpowiedzialność za szkody wyrządzone ww. katastrofą budowlaną przez niezgodne z prawem zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej w okresie od 4 stycznia 2002 r. do 28 stycznia 2006 r.

82 członków grupy

Sprawa prawomocnie zakończona po przeprowadzeniu postępowania przed sądem I i II instancji; postępowanie kasacyjne zostało umorzone.

SĄD NAJWYŻSZY
III FAZA
  • listopad 2019: Strony postępowania zawarły ugodę; w ramach ugody poszkodowani zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa: małżonkowie, rodzice i dzieci, którzy otrzymali po 125 tys. zł zadośćuczynienia i 75 tys. zł odszkodowania. Druga to rodzeństwo zmarłych w katastrofie, którzy otrzymali po 25 tys. zł zadośćuczynienia i 25 tys. zł odszkodowania
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział V Cywilny z 23 stycznia 2019 r., V ACa 630/18 – oddalenie apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział II Cywilny z 23 kwietnia 2018 r., II C 172/15
  • Rozprawa z 15 marca 2017 r.
  • Rozprawa z 31 stycznia 2017 r.
II FAZA
I FAZA