Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 26 listopada 2020 r.
VI ACa 192/20

  1. Pojęcie „postępowanie rozpoznawcze” ma inne znaczenie na gruncie ustawy o postępowaniu grupowym niż w typowych sprawach cywilnych. W tym bowiem przypadku odnosi się ono także do rozpoznania wniosku powoda o dopuszczenie postępowania grupowego oraz o objęcie tym postępowaniem określonych osób. W tym zatem przypadku postępowanie rozpoznawcze ma zadecydować, czy w określonych w pozwie granicach dopuszczalne jest postępowanie grupowe, a także czy osobom objętym wykazem składanym przez reprezentanta grupy przysługuje status członka grupy (art. 13 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym).
  2. Sąd tej oceny dokonuje na mocy wskazań zawartych w ustawie, jeżeli natomiast sąd dopuści postępowanie grupowe, to właściwe postępowanie rozpoznawcze (merytoryczne) toczy się już na podstawie k.p.c., z wyłączeniem jedynie tych przepisów, o których mowa w art. 24 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ustawa ta bowiem nie wprowadza żadnych szczególnych rozwiązań, jeżeli chodzi o fazę merytorycznego rozpoznania sprawy grupowej, która następuje po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu składu grupy (art. 17 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym). Jedyny przepis, który dotyczy merytorycznej fazy postępowania grupowego, to art. 21 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym regulujący treść wyroku zapadającego w postępowaniu grupowym
  3. 2 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ma charakter procesowy. W żaden sposób nie można uznać, aby przepis ten miał charakter materialnoprawny. Nie można uznać, że sam wymóg ujednolicenia wysokości dochodzonych roszczeń pieniężnych ułatwia prowadzenie postępowania grupowego w jego merytorycznej fazie. Nadal bowiem w tym postępowaniu powód musi udowodnić wysokość dochodzonych roszczeń pieniężnych na rzecz każdego członka grupy indywidualnie.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział I Cywilny z dnia 11 września 2020 r.
I C 245/15

  1. Za dopuszczalną uznać należy możliwość złożenia oświadczenia o przystąpieniu do grupy również przed publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego. Oświadczenie takie nie może jedynie zostać złożone przez członka grupy bezpośrednio sądowi z pominięciem reprezentanta grupy.
  2. Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej, choćby adresem prowadzenia tej działalności miała być nieruchomość opłacona środkami pozyskanymi z kredytu zaciągniętego u pozwanego, nie dowodzi zawarcia umowy kredytu przez członków grupy w charakterze przedsiębiorców, a nie konsumentów.
  3. Podstawę dochodzonych w niniejszym procesie roszczeń stanowi fakt zawarcia z pozwanym przez każdego z członków grupy umowy kredytowej z wykorzystaniem uznanych za niedozwolone klauzul umownych. Bez znaczenia są pewne różnice w samej redakcji klauzuli umownej, decydujące powinno być to, czy w każdym przypadku prowadzi ona do zastosowania tożsamego mechanizmu wobec wszystkich zainteresowanych członków grupy. Nie ma też znaczenia okres obowiązywania kwestionowanych klauzul w stosunku do każdego z członków grupy.
  4. Osiągnięcie celu pozwu grupowego jest możliwe wyłącznie przy założeniu, że w tym postępowaniu zagadnienia wspólne dla grupy przeważać będą nad zagadnieniami dotyczącymi indywidualnych okoliczności poszczególnych członków grupy.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z 7 września 2020 r.
I ACa 954/18

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:           SSA Marek Boniecki

Sędziowie:                     SSA Grzegorz Krężołek

                                        SSA Sławomir Jamróg (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. R. reprezentanta grupy złożonej z: [dane 25 członków grupy] przeciwko Skarbowi Państwa – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Warszawie (poprzednio Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie) i Województwu Świętokrzyskiemu, o ustalenie,

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z 7 września 2020 r.
I ACa 954/18

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:             SSA Marek Boniecki

Sędziowie:                        SSA Grzegorz Krężołek

                                           SSA Sławomir Jamróg (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. R. reprezentanta grupy złożonej z: [dane 25 członków grupy] przeciwko Skarbowi Państwa – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Warszawie (poprzednio Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie) i Województwu Świętokrzyskiemu, o ustalenie

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy z dnia 13 sierpnia 2020 r.
XX GC 1004/12

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w składzie:

SSR (del.) Łukasz Oleksiuk

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (…) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko (…) z siedzibą w N. (C.) o ochronę praw autorskich i pokrewnych w postępowaniu grupowym

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 15 lipca 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:        Sędzia SA Jacek Pasikowski (spr.)

Sędziowie:                   SA Dorota Ochalska-Gola SA

Wiesława Kuberska

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2020 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w W. przeciwko (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. (poprzednio (…) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W.) z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym,

na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r. wydanego w sprawie o sygnaturze akt II C 1693/10 oraz zażalenia strony powodowej na postanowienia o kosztach postępowania zawarte w tymże wyroku,

postanawia

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 9 czerwca 2020 r.
I ACa 80/19

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:           SSA Małgorzata Dzięciołowska

Sędziowie:                      SSA Jacek Pasikowski

          SSO del. Jarosław Pawlak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Łodzi w dniu 9 czerwca 2020 r. sprawy z powództwa (…) w W. przeciwko (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W., o ustalenie,

w przedmiocie wniosku strony powodowej z dnia 29 maja 2020 r. o udzielenie zabezpieczenia, złożonego po wydaniu w sprawie I ACa 80/19 wyroku w dniu 9 marca 2020 r. przez Sąd Apelacyjny w Łodzi na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19 października 2018 r., sygn. akt I C 519/16,

postanawia:

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XX Gospodarczy z dnia 29 maja 2020 roku
XX GC 1004/12

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XX Gospodarczy w składzie:

Sędzia:             SSR Łukasz Oleksiuk (del.)

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (…) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko (…) Limited z siedzibą w N. (C.) o ochronę praw autorskich i pokrewnych w postępowaniu grupowym,

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 21 maja 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:          SSO Monika Dominiak

Sędziowie:                     SSO Jacek Tyszka, SSR (del.) Joanna Szekowska-Krym

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Miasta S. reprezentanta grupy przeciwko (…) Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Spółce Akcyjnej (…) z siedzibą w W. o zapłatę,

postanawia:

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2020 r.
XXV C 461/18

  1. Pozwany w zarzutach co do członkostwa w grupie powinien skupić się na wykazaniu, że określona osoba nie może uzyskać statusu członka grupy. W związku z tym zarzuty powinny wskazywać, jak już podniesiono powyżej, że roszczenie określonej osoby nie wykazuje cech określonej grupy lub roszczenie określonej osoby (osób) nie wykazuje związku faktycznego z roszczeniami innych osób bądź też że roszczenie określonej osoby nie jest tego samego rodzaju co roszczenie grupowe. Co przy tym istotne, twierdzenia strony pozwanej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami procesowymi, winny zostać w należyty sposób wykazane przez przedłożenie stosownego materiału dowodowego.