Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział II Cywilny z dnia 14 grudnia 2020 r.
II C 222/16

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie:

Przewodniczący:        SSO Marcin Polakowski (spr.)

Sędziowie:                   SSO Magdalena Antosiewicz

SSO Sylwia Urbańska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2020 r.

sprawy z powództwa reprezentanta grupy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w S. działającego na rzecz [dane 39 członków grupy]

przeciwko (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o ustalenie:

I. ustala, że postanowienia zawarte w pkt 11 „Tabeli opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie – (…)”, określające zasady ustalania wysokości opłaty likwidacyjnej, pobieranej przez (…) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. od członków grupy, w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem 10 lat od daty jej zawarcia, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą niżej wymienionych członków grupy:

 1. [dane 1 członka grupy], który zawarł umowę w dniu 10 maja 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 2. [dane 1 członka grupy], który zawarł umowę w dniu 14 czerwca 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 3. [dane 1 członka grupy], która zawarła umowę w dniu 17 marca 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…) i nr (…),
 4. [dane 1 członka grupy], który zawarł umowy w dniu 24 sierpnia 2011 r., potwierdzone polisami nr (…),
 5. [dane 1 członka grupy], który zawarł umowę w dniu 31 sierpnia 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…);

II. ustala, że postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia zawarte w pkt 11 „Tabeli opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie – (…)”, określające zasady ustalania wysokości opłaty likwidacyjnej, pobieranej przez (…) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. od członków grupy, w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem 10 lat od daty jej zawarcia, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą niżej wymienionych członków grupy:

 1. [dane 1 członka grupy], która zawarła umowę w dniu 29 grudnia 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 2. [dane 1 członka grupy], który zawarł umowę w dniu 14 marca 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 3. [dane 1 członka grupy], który zawarł umowę w dniu 26 października 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 4. [dane 1 członka grupy], która zawarła umowę w dniu 21 listopada 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 5. [dane 1 członka grupy], która zawarła umowę w dniu 19 stycznia 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 6. [dane 1 członka grupy], która zawarła umowę w dniu 27 stycznia 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 7. [dane 1 członka grupy], która zawarła umowę w dniu 8 grudnia 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…);

III. ustala, że postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia zawarte w pkt 12 „Tabeli opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie – (…)”, określające zasady ustalania wysokości opłaty likwidacyjnej, pobieranej przez (…) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. od członków grupy, w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem 10 lat od daty jej zawarcia, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą niżej wymienionych członków grupy:

 1. [dane 1 członka grupy], który zawarł umowę w dniu 23 grudnia 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 2. [dane 1 członka grupy], która zawarła umowę w dniu 1 czerwca 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 3. [dane 1 członka grupy], która zawarła umowę w dniu 30 listopada 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…);

IV. ustala, że postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia zawarte w pkt 12 „Tabeli opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie – (…)”, określające zasady ustalania wysokości opłaty likwidacyjnej, pobieranej przez (…) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. od członków grupy, w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem 10 lat od daty jej zawarcia, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą niżej wymienionych członków grupy:

 1. [dane 1 członka grupy], która zawarła umowę w dniu 1 lutego 2012 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 2. [dane 1 członka grupy], która zawarła umowę w dniu 17 sierpnia 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 3. [dane 1 członka grupy], która zawarła umowę w dniu 13 września 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 4. [dane 1 członka grupy], który zawarł umowę w dniu 11 lipca 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 5. [dane 1 członka grupy], który zawarł umowy w dniu 28 września 2011 r. potwierdzoną polisą nr (…) i w dniu 29 grudnia 2011 r. potwierdzoną polisą nr (…),
 6. [dane 1 członka grupy], który zawarł umowę w dniu 4 sierpnia 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 7. [dane 1 członka grupy], która zawarła umowę w dniu 24 maja 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 8. [dane 1 członka grupy], który zawarł umowę w dniu 20 maja 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 9. [dane 1 członka grupy], który zawarł umowę w dniu 21 marca 2012 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 10. [dane 1 członka grupy], która zawarła umowę w dniu 27 lutego 2012 r., potwierdzoną polisą nr (…);

V. ustala, że postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia zawarte w pkt 12 „Tabeli opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie – (…)”, określające zasady ustalania wysokości opłaty likwidacyjnej, pobieranej przez (…) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. od członków grupy, w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem 10 lat od daty jej zawarcia, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą niżej wymienionych członków grupy:

 1. [dane 1 członka grupy] który zawarł umowę w dniu 1 kwietnia 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 2. [dane 1 członka grupy] który zawarł umowę w dniu 14 lutego 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 3. [dane 1 członka grupy] który zawarł umowę w dniu 31 marca 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 4. [dane 1 członka grupy] który zawarł umowę w dniu 22 lipca 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 5. [dane 1 członka grupy] który zawarł umowę w dniu 14 kwietnia 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…),
 6. [dane 1 członka grupy] który zawarł umowę w dniu 30 czerwca 2011 r., potwierdzoną polisą nr (…);

VI. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

VII. znosi wzajemnie między stronami koszty procesu;

VIII. obciąża pozwanego obowiązkiem zwrotu na rzecz Skarbu Państwa – kasy Sądu Okręgowego w Warszawie połowy nieuiszczonych kosztów sądowych, przy czym ich szczegółowe wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu;

IX. przejmuje na rachunek Skarbu Państwa nieuiszczone koszty sądowe w pozostałym zakresie.