Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 21 maja 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:          SSO Monika Dominiak

Sędziowie:                     SSO Jacek Tyszka, SSR (del.) Joanna Szekowska-Krym

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Miasta S. reprezentanta grupy przeciwko (…) Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Spółce Akcyjnej (…) z siedzibą w W. o zapłatę,

postanawia:

  1. umorzyć postępowanie w sprawie;
  2. nakazać pobrać od pozwanego (…) Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej (…) z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 27.677,50 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) zł tytułem połowy nieuiszczonej opłaty od pozwu;
  3. nakazać pobrać od pozwanego (…) Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej (…) z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 6.666,60 (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) zł tytułem kosztów ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa;
  4. nieuiszczone koszty sądowe przejąć na rachunek Skarbu Państwa;
  5. w pozostałym zakresie koszty postępowania między stronami wzajemnie znieść.