Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z 23 marca 2021 r.
VI ACz 639/20

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:        SSA Marzena Miąskiewicz

Sędziowie:                  SSA Teresa Mróz, SSA Grażyna Kramarska

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie (…)

przeciwko (…) Towarzystwu Ubezpieczeń Życie Spółce akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

w przedmiocie ustalenia składu grupy

na skutek zażaleń obu stron na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 r., sygn. akt XXV C 461/18 postanawia

I. odrzucić zażalenie strony powodowej częściowo, to jest co do osób zaliczonych w skład grupy w punkcie pierwszym zaskarżonego postanowienia oraz co do [dane 1 osoby] i [dane 1 osoby];

II. sprostować omyłki pisarskie w zaskarżonym postanowieniu w ten sposób, że wpisać prawidłowo nazwiska członków grupy: „[dane 1 członka grupy]”, zamiast „[imię i nazwisko 1 osoby]”, „[dane 1 członka grupy]” zamiast „[imię i nazwisko 1 osoby]” i oddalić wniosek strony powodowej o sprostowanie postanowienia w pozostałym zakresie;

III. zmienić zaskarżone postanowienie częściowo, w ten sposób, że:

  1. w punkcie pierwszym odmówić statusu członka grupy [dane 1 osoby];
  2. w punkcie pierwszym i drugim ustalić, iż następujące osoby wchodzą w skład grupy:
   1. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 8,
   2. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 39,
   3. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 57,
   4. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 69,
   5. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 44,
   6. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 50,
   7. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 83,
   8. [dane 1 członka grupy] – podgrupa numer 54,
   9. [dane 2 członków grupy] – nowoutworzona podgrupa numer 88 (13.249,67 zł);

IV. uchylić zaskarżone postanowienie częściowo, to jest:

 • w punkcie pierwszym w stosunku do [dane 18 osób],
 • w punkcie drugim w stosunku do [dane 3 osób]

i sprawę w tym zakresie przekazać Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania;

V. oddalić zażalenia obu stron w pozostałej części;

VI. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego pozostawić Sądowi pierwszej instancji w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.