Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 15 lipca 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:        Sędzia SA Jacek Pasikowski (spr.)

Sędziowie:                   SA Dorota Ochalska-Gola SA

Wiesława Kuberska

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2020 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w W. przeciwko (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. (poprzednio (…) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W.) z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym,

na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r. wydanego w sprawie o sygnaturze akt II C 1693/10 oraz zażalenia strony powodowej na postanowienia o kosztach postępowania zawarte w tymże wyroku,

postanawia

I.

  1. umorzyć postępowanie apelacyjne;
  2. zasądzić od (…) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Miejskiego Rzecznika Konsumentów w W. kwotę 64.800 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym i wywołanym skargą kasacyjną;
  3. nakazuje ściągnąć od (…) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego w Łodzi kwotę 47.585,28 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć i 28/100) zł tytułem wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa;
  4. nakazuje zwrócić (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. z kasy Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł z wpłaty dokonanej w dniu 6 września 2013 r. i zaksięgowanej pod pozycją (…) tytułem zwrotu połowy opłaty od apelacji;

II.

  1. oddalić zażalenie;
  2. nie obciążać Miejskiego Rzecznika Konsumentów w W. kosztami postępowania zażaleniowego.