Sprawa przeciwko Xenakis Development

Sprawa z powództwa jednego z członków grupy, występującego jako reprezentant grupy przeciwko Xenakis Development Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w Świętochłowicach, o zapłatę.

Pozwem złożonym w dniu 14 listopada 2018 r. grupa 33 osób, w ramach której wyszczególniono 16 podgrup: 14 grup obejmujących małżeństwa, jedna grupa obejmująca dwie osoby niebędące małżeństwem i ostatnia grupa obejmująca trzy osoby wniosła o rozpoznanie sprawy w ramach postępowania grupowego. Strona powodowa domagała się zasądzenia od pozwanego określonych kwot na rzecz osób wchodzących w skład poszczególnych grup o łącznej ich wysokości 1.469.820 zł oraz zasądzenie kosztów procesu.

Roszczenia pieniężne członków grupy obejmują świadczenia nienależne, które zostały uiszczone deweloperowi. W związku z wadami nieruchomości, członkowie grupy złożyli pisemne oświadczenia o obniżeniu ceny. Świadczenie nienależne obejmuje różnicę pomiędzy kwotą wpłaconą a kwotą po obniżeniu.

33 członków grupy

Sprawa znajduje się w III fazie – postępowanie o ustaleniu składu grupy jest prawomocne.

I FAZA
  • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z 19 października 2020 r., I ACz 345/20 – uchylenie pkt 2 postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z 18 czerwca 2020 r., I C 998/18 na skutek zażalenia pozwanego
  • Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z 18 czerwca 2020 r., I C 998/18 – uchylenie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z 6 lutego 2020 r., I C 998/18 w zakresie pkt 1 i 2 (ppkt1)
  • Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z 6 lutego 2020 r, I C 998/18 – o ustalenie składu grupy
  • Data złożenia pozwu: 14 listopada 2018 r.