Sprawa przeciwko AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 1 (o zapłatę)

Grupa klientów AXA przeciwko AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Pozew o zapłatę tytułem zwrotu świadczeń nienależnych spełnionych przez członków grupy na rzecz pozwanego na poczet tzw. opłat likwidacyjnych, w oparciu o postanowienia zawartych przez członków grupy (a, według twierdzeń strony powodowej, nieważnych) umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (brak essentialia negotii umowy ubezpieczenia).

122 członków grupy

Sprawa prawomocnie zakończona (umorzenie postępowania).

II FAZA
I FAZA
  • Złożenie pozwu: 18 czerwca 2014 r.