Powiaty przeciwko Skarbowi Państwa

Grupa powiatów i miast na prawach powiatu przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Infrastruktury (a następnie: Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

Pozew o ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną członkom grupy w wyniku zaniechań legislacyjnych, tj. w wyniku niewydania, z dniem 1 maja 2004 r., rozporządzenia dostosowującego przepisy rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu do przepisów prawa wspólnotowego, a w konsekwencji – w wyniku pobrania od członków grupy opłat za wydanie karty pojazdu przy pierwszej jego rejestracji na terytorium kraju w nadmiernej wysokości.

190 członków grupy

Sprawa prawomocnie zakończona po przeprowadzeniu postępowania przed sądem I i II instancji. Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego nie została wniesiona.

III FAZA
  • Uchwała Sądu Najwyższego z 16 września 2015 r., III CZP 51/15 -podjęta w wyniku przedstawienia Sądowi Najwyższemu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny zagadnienia prawnego powstałego przy rozpoznawaniu apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział II Cywilny z 17 grudnia 2013 r., II C 593/12
I FAZA
  • Złożenie pozwu: 9 sierpnia 2011 r.