współpraca

Jeśli dysponujesz orzeczeniem sądowym dotyczącym postępowania grupowego, które nie zostało umieszczone w naszej bazie, uprzejmie prosimy o przesłanie jego kopii poprzez formularz kontaktowy dostępny tutaj, bądź przesyłką pocztową na adres Kancelarii „Kubas Kos Gałkowski Adwokaci sp. p.” sp. k., ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków. Przed umieszczeniem przesłanych orzeczeń w naszej bazie, dokonamy ich anonimizacji (usuniemy z nich dane osobowe). Zapraszamy także do przysyłania swoich publikacji na temat postępowań grupowych, umieścimy je w sekcji: bibliografia.

newsletter

Wpisz swój adres by otrzymywać informacje o najnowszym orzeczeniach, pozycjach wydawniczych i aktualnościach dotyczących postępowań grupowych.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 12 lutego 2018 r.

I C 245/15

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:         SSO Karolina Sarzyńska

Sędziowie:                   SSO Małgorzata Janicka; SSO Ewa Karwowska

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczecinku działającego jako reprezentant grupy przeciwko B. Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o ustalenie ewentualnie o ukształtowanie,

postanawia:

zarządzić ogłoszenie w prasie o wszczęciu postępowania grupowego w ten sposób, że zwrócić się do wydawcy dziennika „Rzeczypospolita” o publikację ogłoszenia następującej treści:

„Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym wszczęte zostało postępowanie grupowe w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 44) z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczecinku przeciwko Bankowi (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o ustalenie ewentualnie o ukształtowanie, sygnatura akt I C 245/15.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Szczecinku jako reprezentant grupy wniósł o ustalenie nieistnienia lub nieważności umownych stosunków prawnych, wynikających z umów kredytu udzielonego w PLN, a indeksowanego do waluty obcej, niezawierających określenia kwoty kredytu, do której zobowiązany jest kredytobiorca, a mianowicie zawierających klauzulę przeliczenia kwoty kredytu wyrażonej w PLN według kursu kupna, a następnie kursu sprzedaży waluty obcej, ustalanych jednostronnie przez pozwanego bez wiążących odniesień do wskaźników rynkowych, która to klauzula przeliczenia ma w szczególności następujące brzmienie: „Do wyliczenia kursów/kupna sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez (…) Bank S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży (…) Banku S.A.” (§ 17.4 umowy kredytu).

Ewentualnie powód wniósł o ustalenie braku związania członków grupy umowami kredytu udzielonymi w PLN, a indeksowanego do waluty obcej, w zakresie klauzuli przeliczenia kwoty kredytu wyrażonej w PLN według kursu kupna, a następnie kursu sprzedaży waluty obcej, ustalanych jednostronnie przez pozwanego bez wiążących odniesień do wskaźników rynkowych, która to klauzula przeliczenia ma w szczególności brzmienie cytowane powyżej.

Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia i przesłania go do reprezentanta grupy – Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczecinku, adres do doręczeń: (…) Kancelaria Prawna sp. j. ul. (…). Gotowy wzór oświadczenia o przystąpieniu do grupy dostępny jest na stronie internetowej www.law24.pl.

Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.

Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczecinku oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika. Wynagrodzenie pełnomocnika od każdego członka grupy za wszystkie instancje łącznie wynosi 490,00 zł brutto oraz ewentualna dopłata zależna od łącznej liczby członków grupy w maksymalnej wysokości 395,00 zł brutto.

Szczegółowe postanowienia dotyczące wynagrodzenia pełnomocnika wskazują:

 1. Członek grupy zobowiązany jest uiścić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 195,12 zł z doliczeniem VAT 23% tj. 240,00 zł brutto za I instancję, II instancję oraz postępowanie ze skargi kasacyjnej. Do wynagrodzenia ryczałtowego dolicza się ryczałt administracyjny w kwocie 203,25 zł z doliczeniem VAT 23%, tj. 250,00 zł brutto za I instancję, II instancję oraz postępowanie ze skargi kasacyjnej.
 2. Jeżeli liczba członków grupy do dnia upływu sądowo wyznaczonego terminu na przystąpienie do postępowania będzie wynosić mniej niż 901 do wynagrodzenia ryczałtowego dolicza się wynagrodzenie dodatkowe:
 • Od 101 do 200 osób – 395,00 zł brutto
 • Od 201 do 300 osób – 345,00 zł brutto
 • Od 301 do 400 osób – 295,00 zł brutto
 • Od 401 do 500 osób – 245,00 zł brutto
 • Od 501 do 600 osób – 195,00 zł brutto
 • Od 601 do 700 osób – 150,00 zł brutto
 • Od 701 do 800 osób – 100,00 zł brutto
 • Od 801 do 900 osób – 50,00 zł brutto.
 1. W przypadku zawarcia ugody pełnomocnikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 1.000,00 zł + 23% VAT od każdego członka grupy, płatne w terminie 7 dni od dnia podpisania ugody.
 2. Wszelkie opłaty sądowe, zaliczki i kaucje są ponoszone przez członków grupy w częściach równych w zależności od ich liczby.
 3. W związku ze zobowiązaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczecinku do zlecenia kancelarii w przyszłości prowadzenia sprawy o zapłatę roszczeń wynikających ze stosunków prawnych ustalonych w postępowaniu, za prowadzenie sprawy o zapłatę kancelaria otrzyma wynagrodzenie zgodne ze stawkami minimalnymi wynikającymi z odpowiednich przepisów. Do ww. wynagrodzenia zalicza się wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 6% wartości roszczenia ustalonego w postępowaniu grupowym – dla członków grupy, którzy przystąpili do niej przed złożeniem pozwu, a 12% dla członków grupy, którzy przystąpili do grupy po złożeniu pozwu. W przypadku nie zlecenia prowadzenia sprawy o zapłatę w umówionym terminie do wynagrodzenia kancelarii wskazanego w pkt 1-3 dolicza się wynagrodzenie dodatkowe w wysokości odpowiednio 6% lub 12% wartości roszczenia o zapłatę.

Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą reprezentantowi grupy podpisane oświadczenie o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w wykazie sporządzonym przez powoda oraz następnie w postanowieniu sądu określającym skład grupy.”.

Wróć do wyszukiwarki orzeczeń

INFORMACJA O COOKIES: Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. dowiedz się więcejzamknij