§ 1
Wstęp

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. k. z siedzibą w Krakowie. 2. Regulamin określa zasady korzystania z niżej zdefiniowanej Strony Kancelarii, w szczególności zasady korzystania z niżej zdefiniowanych Usług. 3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie http://classaction.pl/ i jest dostępny dla każdego Użytkownika w formie umożliwiającej jego każdorazowe utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie.

§ 2
Definicje

Określenia występujące w Regulaminie, pisane dużą literą, mają następujące znaczenie: Kancelaria – Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001031792, adres e-mail: kontakt@kkg.pl; Strona Kancelarii – strona internetowa Kancelarii, znajdująca się pod adresem http://classaction.pl/; Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z sieci Internet i ze Strony Kancelarii; Usługobiorca – Użytkownik korzystający z Usługi; Usługa – każda z usług świadczonych przez Kancelarię drogą elektroniczną z wykorzystaniem Strony Kancelarii, określonych w par. 5 Regulaminu; Newsletter (Newsletter Kubas Kos Gałkowski) – wybrane przez Kancelarię informacje dotyczące regulacji prawnych (w szczególności zmian w prawie) oraz wydarzeń dotyczących Kancelarii, przesyłane w formie wiadomości e-mail; Postępowanie grupowe – postępowanie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, w rozumieniu Ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 573); Członek grupy – członek grupy w Postępowaniu grupowym; Reprezentant grupy – oznacza reprezentanta grupy, w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 573).

§ 3
Warunki świadczenia Usług

1. Świadczenie Usług przez Kancelarię jest nieodpłatne. 2. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie. 3. Kancelaria ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać świadczenia Usług, czasowo wstrzymać świadczenie Usług albo zmienić (w szczególności ograniczyć) zakres Usług lub sposób ich świadczenia. 4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Usług wynikające z przyczyn niezależnych od Kancelarii, w tym z przyczyn technicznych (np. zakłócenia w działaniu systemów teleinformatycznych).

§ 4
Działania zabronione

Użytkownikowi zabrania się: a) wprowadzania na Stronę Kancelarii albo do systemów teleinformatycznych, z których korzysta Kancelaria, treści: – naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje albo naruszających dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów; – mogących spowodować zakłócenie działania Strony lub systemów teleinformatycznych Kancelarii (w tym wskutek ich przeciążenia); w szczególności zabrania się używania albo wprowadzania jakiegokolwiek oprogramowania mogącego albo mającego negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony Kancelarii albo wykorzystywanych przez Kancelarię systemów teleinformatycznych; b) podawania nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub nieaktualnych informacji albo danych (w tym danych osobowych Użytkownika albo osób trzecich); c) kopiowania i utrwalania treści umieszczonych na Stronie Kancelarii, w Newsletterze i w innych materiałach Kancelarii, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług, chyba że w treści Regulaminu wyraźnie wskazano inaczej. d) rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie Kancelarii, w Newsletterze i w innych materiałach Kancelarii, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług.

§ 5
Rodzaje Usług

Na warunkach określonych w Regulaminie Kancelaria świadczy następujące Usługi: a) przesyłanie Newslettera; b) ZPZ; c) Wyszukiwarka.

§ 6
Newsletter

1. Aby otrzymywać Newsletter, należy: a) kliknąć w okienko „Dopisz się do Newslettera”, znajdujące się na Stronie Kancelarii, podać adres email, na który ma być przesyłany Newsletter oraz wyrazić zgodę na przesyłanie Newslettera na ten adres email; b) aktywować Newsletter przez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości email, która zostanie wysłana na adres wskazany zgodnie z punktem a) powyżej. 2. Aktywowanie Newslettera oznacza: a) akceptację postanowień Regulaminu; b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych przez Kubas Kos Gałkowski. 3. Newsletter będzie przesyłany na adres email podany przy zapisaniu się do Newslettera. 4. Częstotliwość przesyłania Newslettera i treści w nim zawarte zależą od wyłącznego uznania Kancelarii. 5. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez skorzystanie z linku dezaktywacyjnego zamieszczonego w wiadomościach wysyłanych przez Kancelarię w ramach Newslettera. 6. Żadnej informacji zawartej w Newsletterze nie należy traktować jako oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani porady prawnej. 7. Przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych w związku z usługą Newslettera określa dokument Zasady przetwarzania danych osobowych przez Kubas Kos Gałkowski.

§ 7
ZPZ

1. Za pomocą usługi ZPZ Członkowie grup, których interesy są reprezentowane przez Kancelarię w konkretnym Postępowaniu grupowym na podstawie umów o zastępstwo procesowe, jakie Kancelaria zawiera z Reprezentantami grup, uzyskują dostęp do informacji i dokumentów, dotyczących przebiegu tego postępowania. 2. Usługa jest nieodpłatna. 3. Dostęp do usługi jest ograniczony. Usługa jest dostępna wyłącznie dla Członków grup Postępowań grupowych, których interesy są reprezentowane w tych postępowaniach przez Kancelarię, na podstawie umów o zastępstwo procesowe, jakie Kancelaria zawiera z Reprezentantami grup. 4. Warunkiem korzystania z usługi jest zalogowanie się do usługi za pomocą otrzymanego od Kancelarii indywidualnego loginu i hasła. Zalogowanie się do usługi oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 5. Usługobiorca może przeglądać, odtwarzać i pobierać wszystkie dokumenty i informacje zamieszczone przez Kancelarię w usłudze ZPZ, a także zamieszczać własne dokumenty i informacje w przeznaczonych do tego polach. Usługobiorca ma obowiązek zachowania poufności co do wszystkich dokumentów i informacji, jakie uzyskał w związku z korzystaniem z usługi.

§ 8
Wyszukiwarka

1. Za pomocą usługi Wyszukiwarka Użytkownik może przeszukiwać treści zgromadzone na Stronie Kancelarii za pomocą wpisywania haseł, które są powiązane z treścią, której poszukuje Użytkownik. Wyszukiwarka dokonuje selekcji treści zgromadzonych na Stronie Kancelarii i pokazuje wyniki powiązane z wpisanym przez Użytkownika hasłem. 2. Usługa jest nieodpłatna. 3. Dostęp do usługi jest nieograniczony.

§ 9
Wymagania techniczne

Dla prawidłowego korzystania z Usług konieczne jest dysponowanie (w zależności od rodzaju Usługi): a) urządzeniem połączonym z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies. b) aktywnym kontem poczty e-mail; c) programem umożliwiającego otwieranie plików PDF.

§ 10
Reklamacje

1. W przypadku nieprawidłowości działania Usługi Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji na następujący adres e-mail: kontakt@kkg.pl. 2. Reklamacja powinna zawierać opis występującego problemu i adres e-mail Usługobiorcy, umożliwiający Kancelarii przekazanie Usługobiorcy odpowiedzi na reklamację. Kancelaria może zwrócić się do Usługobiorcy o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. 3. Kancelaria udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania pełnych informacji o problemie zgodnie z pkt 2 powyżej.

§ 11
Zmiana Regulaminu

1. Kancelaria zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. 2. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Regulaminu w zmienionej wersji na Stronie Kancelarii, chyba że Kancelaria zamieści tam komunikat wskazujący na dzień, od którego zmiana Regulaminu staje się skuteczna.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 2. Prawo polskie znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie.