Kim jest reprezentant grupy?

Postępowanie grupowe opiera się na zasadzie reprezentacji, co oznacza, że w postępowaniu tym za grupę działa reprezentant realizujący jej interesy w procesie. Sama grupa, bez reprezentanta, nie może wytoczyć powództwa grupowego, gdyż jedynie reprezentantowi przysługuje uprawnienie (legitymacja) do wniesienia powództwa.

Zasada reprezentacji oznacza, że w postępowaniu grupowym powodem jest tylko reprezentant grupy. Reprezentant występuje w postępowaniu w imieniu własnym, lecz na rzecz wszystkich członków grupy, dochodząc jednocześnie zarówno roszczeń własnych (za wyjątkiem sytuacji, gdy funkcję tę pełni rzecznik konsumentów), jak i roszczeń pozostałych członków grupy.

Reprezentantem grupy może być więc albo członek grupy, albo powiatowy (miejski) rzecznik praw konsumentów w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów.

W postępowaniu grupowym obowiązuje tzw. przymus adwokacko–radcowski, co oznacza, że reprezentant obowiązkowo zastępowany jest w postępowaniu sądowym przez adwokata lub radcę prawnego (oczywiście za wyjątkiem sytuacji, gdy tenże reprezentant sam jest adwokatem bądź radcą prawnym). Reprezentant grupy decyduje o wyborze profesjonalnego pełnomocnika i udziela mu pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniu grupowym, a także negocjuje i zawiera umowę o zastępstwo procesowe z pełnomocnikiem.