Sprawa przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na życie EUROPA S.A. (nr 1)

Grupa klientów Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. – reprezentowana przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie – przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A.

Pozew o zapłatę tytułem zwrotu na rzecz członków grupy świadczeń nienależnych w postaci kwot uiszczonych przez członków grupy na rzecz pozwanego w oparciu o postanowienia nieważnych umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (nieważne oświadczenia woli członków grupy o chęci skorzystania z zastrzeżenia na ich rzecz ochrony ubezpieczeniowej z uwagi na brak wskazania w treści oświadczeń kwoty stanowiącej wysokość sumy ubezpieczenia związanej z ryzykiem pozwanego, tj. essentialia negotii umowy ubezpieczenia), a ewentualnie (na wypadek oddalenia powództwa w ww. zakresie) – o zapłatę tytułem zwrotu na rzecz członków grupy, jako świadczeń nienależnych (niedozwolone postanowienia umowne), kwot pobranych przez pozwanego tytułem opłat likwidacyjnych i administracyjnych (za zarządzanie).

517 członków grupy

II FAZA
  • Rozprawy 18, 19 i 20 października 2017 r. – przesłuchanie 64 członków grupy na okoliczność, czy przystąpili do umowy grupowego ubezpieczenia jako przedsiębiorcy
  • Rozprawa z 1 czerwca 2017 r.
I FAZA
  • Złożenie pozwu: 22 grudnia 2014 r.