Sprawa przeciwko Dom Development

Grupa właścicieli lokali mieszkalnych z Warszawy przeciwko Dom Development S.A.

Pozew o zapłatę tytułem naprawienia szkody powstałej w związku z nienależytym wykonaniem przez pozwanego zobowiązań wynikających z umów sprzedaży lokali (wady nieruchomości wspólnej w zakresie sposobu wykonania prac izolacyjnych), a ewentualnie o ustalenie odpowiedzialności pozwanego z ww. tytułu.

44 członków grupy

Sprawa prawomocnie zakończona w związku z zawarciem ugody.

III FAZA
II FAZA
I FAZA