Konsumenci przeciwko Volkswagen (afera dieselgate)

Konsumenci – użytkownicy pojazdów marki Volkswagen – przeciwko spółce Volkswagen AG

Pozew o zapłatę tytułem naprawienia szkody wyrządzonej członkom grupy w związku ze zbyciem przez pozwanego na rzecz członków grupy pojazdów: 1) wadliwych (pojazdy te uzyskały świadectwa homologacji na skutek działań bezprawnych) oraz 2) niezgodnych tak ze specyfikacją techniczną dostępną członkom grupy w momencie zakupu, jak i z obowiązującymi normami dotyczącymi poziomu emisji spalin.

W wyniku działań pozwanego członkowie grupy otrzymali pojazdy odmienne od prezentowanych w momencie zakupu, emitujące spaliny w ilości wielokrotnie przekraczającej normy emisji spalin, zaś doprowadzenie każdego z pojazdów do zgodności ze specyfikacją istniejącą w momencie zakupu to koszt 30.000,00 zł, co stanowi wysokość szkody powstałej po stronie każdego spośród członków podgrupy pierwszej. Natomiast na rzecz każdego z członków podgrupy drugiej strona powodowa domaga się zapłaty, tytułem naprawienia szkody, kwot pieniężnych po 15.000,00 zł.

Postępowanie prawomocnie zakończone na etapie certyfikacji.

I FAZA
  • Złożenie pozwu: 5 października 2016 r.