Funkcjonariusze Straży Granicznej przeciwko Skarbowi Państwa

Grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych w Warszawie

Pozew o zapłatę tytułem naprawienia szkody powstałej w związku z brakiem waloryzacji wynagrodzeń członków grupy w latach 2009-2014 (szkoda w postaci utraconych przez członków grupy wynagrodzeń).

375 członków grupy

Postępowanie w III fazie – zakończone prawomocnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie XXI Wydział Pracy z 24 czerwca 2019 r., XXI P 113/18 oddalającym powództwo w całości.

II FAZA
  • Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXI Wydział Pracy z 10 sierpnia 2018 r., XXI P 113/18 – ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego
I FAZA