cooperation

If you have a court judgment regarding a class action that was not included in our database, we kindly ask you to send a copy through the contact form available here, or via post to the following address: "Kubas Kos Gałkowski Adwokaci sp. p.” sp. k., ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków. Before including the sent judgments in our database, we will anonymise them (remove any personal information). We also invite you send your publications regarding class actions, we will include them in the section entitled: bibliography.

newsletter

Please enter your e-mail address in order to receive information on the latest judgments, publications and news regarding class actions.

Search

Babiarz M. Barański B. Borowiec A. Flejszar R. Kraciński O. Malczyk-Herdzina M. Śmierzchalska K.

Group proceedings – selected issues.

Państwo i Społeczeństwo. 2009, No. 3, pp. 199-222. [Original title: Postępowanie grupowe – zagadnienia wybrane]

Bieliński A.K.

Group proceedings, a new institution in the Polish legal system – introduction.

Administracja Publiczna. 2010, No. 2, pp. 119-127. [Original title: Postępowanie grupowe, nowa instytucja w polskim systemie prawnym – wprowadzenie]

Dębiak M.

Group proceedings: analysis of regulation in the theoretical and practical assessment after four years of its functioning.

Forum Prawnicze. 2014, No. 6, pp. 19-39. [Original title: Postępowanie grupowe : analiza regulacji w wymiarze teoretycznym i praktycznym po czterech latach jej funkcjonowania.]

Falarz P. Orzechowski M. Wietrzyńska-Ciołkowska A.

Group proceedings: current challenge for insurance companies.

Prawo Asekuracyjne. 2014, No. 4, pp. 17-29. [Original title: Postępowanie grupowe : aktualne wyzwanie dla zakładów ubezpieczeń]

Filipowski O.

Mediation in Polish group proceedings.

ADR Arbitraż i Mediacja. 2011, No. 1, pp. 5-17. [Original title: Mediacja w polskim postępowaniu grupowym]

Gabrysiak I.

Group proceedings in Polish law.

Copyright by The Institute of Public Affairs Foundation, 2014. ISBN 9788376892085. [Original title: Postępowanie grupowe w polskim prawie]

Gidi A.

The Code of Group Proceedings: a model for the countries of the continental legal system.

Studia Iuridica Toruniensia. 2015, No. 17, pp. 67-92. [Original title: Kodeks postępowania grupowego : model dla państw prawa kontynentalnego]

Glicz M.

Collective action as an instrument of pursuing compensatory claims on the capital market.

Gdańskie Studia Prawnicze. 2011, No. 2, pp. 309-320. [Original title: Postępowanie grupowe jako instrument dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na rynku kapitałowym]

Grzegorczyk P.

Admissibility of the group proceedings and the subject of the courts findings in action for establishment of liability of the defendant in group proceedings.

Monitor Prawniczy. 2015, No. 23, pp. 1263-1268. [Original title: Dopuszczalność postępowania i przedmiot ustaleń sądu w sprawie o ustalenie odpowiedzialności pozwanego w postępowaniu grupowym]

Grzegorczyk P.

Is a member of a group in group proceedings, after obtaining by the plaintiff a judgment acceptting the statement of pecuniary claims in its entirety, entitled to file an individual action for the rest of the payment based on the same factual basis?

Polski Proces Cywilny. 2011, No. 1, pp. 104-109. [Original title: Czy członek grupy w postępowaniu grupowym może, po uzyskaniu przez powoda wyroku uwzględniającego w całości powództwo o świadczenie pieniężne, wystąpić z indywidualnym powództwem o dalszą część świadczenia należną na podstawie tego samego stanu faktycznego?]

Grzegorczyk P.

The Act on pursuing claims in group proceedings. General characteristics.

Warsaw: LexisNexis Polska, 2011. ISBN 9788376206066. [Original title: Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ogólna charakterystyka]

Grzegorczyk P.

With regard to the court examing the appeal being binded by a legally valid decision on examining the case in group proceedings.

Polski Proces Cywilny. 2011, No. 2, pp. 91-98. [Original title: W kwestii związania sądu rozpoznającego apelację prawomocnym postanowieniem o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym]

Haładyj K. Jurga B.

Collective action for damages injured by investors, through the example of American and German regulations.

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. 2007, No. 11, pp. 20-27. [Original title: Zbiorowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez inwestorów na przykładzie regulacji amerykańskich i niemieckich]

Hejmej Ł. Molęda M.

The meaning of the act on pursuing claims in group proceedings (act in stage of project) for the insurance market.

Prawo Asekuracyjne. 2009, No. 3, pp. 62-76. [Original title: Znaczenie ustawy (projekt) o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym dla rynku ubezpieczeniowego]

Inglot M.

Deposit to secure the costs of the proceedings in the group proceedings.

Przegląd Sądowy. 2015, No. 10, pp. 32-45. [Original title: Kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu w postępowaniu grupowym]

Jaworski A.

The admissibility of group proceedings. Comparative remarks.

Przegląd Sądowy. 2009, No. 11/12, pp. 50-70. [Original title: Dopuszczalność postępowania grupowego. Uwagi prawnoporównawcze]

Jaworski T. Radzimierski P.

The Act on pursuing claims in group proceedings. Commentary.

Warsaw: C.H. Beck 2010. (Commentaries by Beck). ISBN 9788325517755. [Original title: Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym]

Kasprzycki D. Mika J. B.

Class action and the protection of consumer interests.

Przegląd Prawa Handlowego. 2000, No. 12, pp. 12-20. [Original title: Class action a ochrona interesów konsumentów]

Kos R.

The Multitude of Entities in Polish Civil Proceedings and the Institution of Class Action Suits.

Executive View. 26 March 2010.

Kos R. Kubas A.

Opinion on the matter of the draft act on pursuing claims in group proceedings

Sejm printout No. 1829. http://www.sejm.gov.pl/.  [Electronic document]. [Original title: Opinia w sprawie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym]

Kotowski W. Kurzępa B.

The pursuit of claims in group proceedings. Commentary to the Act of 17 December 2009 on pursuing claims in group proceedings.

Warsaw: “Difin”, 2010. ISBN 9788376412979. [Original title: Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz do ustawy z dnia 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym]

Królikowski J.

USA: Decision of the Supreme Court of the United States of 2th March 2011. Snyder against Phelps (file ref. no. 09/751).

Przegląd Sejmowy. 2014, No. 4, pp. 277-285. [Original title: USA : wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z dnia 2 marca 2011 r. Snyder przeciwko Phelpsowi (sygn. akt 09/751)]

Krzemiński J.

Class action arbitration: in search for an effective redress mechanism for consumers.

Studia Iuridica Toruniensia. 2015, No. 16, pp. 137-163. [Original title: Class action arbitration : w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu dochodzenia roszczeń przez konsumentów]

Kuberska W.

Act on pursuing claims in group proceedings – first practical experience.

Przegląd Sądowy. 2012, No. 7/8, pp. 83-100. [Original title: Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – pierwsze doświadczenia praktyczne]

Kulski R.

Class actions in light of American federal procedural law.

[in:] Dolecki H, Flaga-Gieruszyńska K. (ed.), The evolution of Polish civil proceedings in light of political, social and economic changes. Warsaw: C.H. Beck 2008. ISBN 9788325502195. [Original title: Powództwo grupowe w świetle amerykańskiego federalnego prawa procesowego. [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych]

Kulski R.

Theoretical concepts of group proceedings.

Polski Proces Cywilny. 2011, No. 1, pp. 28-45. [Original title: Teoretyczne koncepcje postępowania grupowego]

Kulski R.

Principles of the group proceedings.

[in:] Materials from the conference on class actions – another step towards strengthening the protection of consumers. Warsaw, 22th April 2010 (unpublished) [Original title: Zasady postępowania grupowego. [w:] Materiały z konferencji dotyczącej pozwów zbiorowych]

Meijknecht P.

Collective actions.

[in:] Conference materials on collective actions. Warsaw: Ministry of Justice, 18-19 January 2007 (unpublished) [Original title: Pozwy zbiorowe. [w:] Materiały z konferencji dotyczącej pozwów zbiorowych]

Meijknecht P.

Response to the questionnaire on the seminar in subject of class actions.

[in:] Conference materials on collective actions. Warsaw: Ministry of Justice, 18-19 January 2007 (unpublished) [Original title: Odpowiedzi na Kwestionariusz na seminarium dotyczące pozwów zbiorowych. [w:] Materiały z konferencji dotyczącej pozwów zbiorowych]

Mętlewicz M.

Students class actions.

Forum Akademickie. 2010, No. 12, pp. 44-45. [Original title: Studenckie pozwy grupowe]

Mirosz I.

Pursuing collective consumer claims in European Union.

[in:] Materials from the II General Counsel Forum. Warsaw – 24th-25th September 2006 (unpublished) [Original title: Dochodzenie zbiorowych roszczeń konsumentów w Unii Europejskiej. [w:] Materiały z II Forum Dyrektorów Działów Prawnych]

Niedużak M.

Group proceedings: law and economics.

Warsaw: C.H. Beck 2014. ISBN 9788325569112. [Original title: Postępowanie grupowe : prawo i ekonomia]

Orecki M.

Premises of admissibility of the group proceedings in Polish civil proceedings. Notes on the basis of decision of the Supreme Court of 28th January 2015 (I CSK 533/14) and other selected jurisprudence of common courts.

Przegląd Sądowy. 2016, No. 04, pp. 43-61. [Original title: Przesłanki dopuszczalności postępowania grupowego w polskim procesie cywilnym. Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 28.01.2015 r. (I CSK 533/14) oraz wybranego orzecznictwa sądów powszechnych]

Panowicz-Lipska J.

Several comments on the draft of the Act on pursuing claims in group proceedings (draft of 17 March 2008).

Materials from the KKPC conference on the topic of collective claims from 18-19 January 2007. [Original title: Kilka uwag do projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (projekt z dnia 17.3.2008 r.). Materiały z konferencji KKPC na temat pozwów zbiorowych z 18–19 stycznia 2007 r.]

Piasecki K.

Commentary to the Act on pursuing claims in group proceedings.

[in:] The Code of Civil Proceedings. Commentary. Warsaw: C.H. Beck 2010. ISBN 9788325512422. [Original title: Komentarz do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz]

Pietkiewicz P.

Collective actions in Polish law. Pros and cons. A discussion organized by the Civil Law Codification Committee on 18-19 January 2009.

http://www.gazetaprawna.pl. [Original title: Grupowe roszczenia w prawie polskim. Za i przeciw, dyskusja zorganizowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego z dnia 18-19 stycznia 2009 r.]

Pietkiewicz P. Rejdak M.

The Act on pursuing claims in group proceedings. Commentary.

Warsaw: LexisNexis Polska, 2011. ISBN 9788376205908. [Original title: Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym]

Podrecki P.

Acts of unfair competition as a basis for persuing a claim in group proceedings.

[in:] Conference materials from the First Congress of the Competition Law. Warsaw, 13th-15th April 2015 (unpublished) [Original title: Czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń w postępowaniach grupowych. [w:] Materiały z I Kongresu Prawa Konkurencji]

Pogonowski P.

Group proceedings. Basic theoretical assumptions compared to the existing procedural standards

[in:] Dolecki H., Flaga-Gieruszyńska K. (ed.). The evolution of Polish civil proceedings in light of political, social and economic changes. Warsaw: C.H. Beck 2008. ISBN 9788325502195. [Original title: Postępowanie grupowe. Podstawowe założenia teoretyczne na tle istniejących unormowań proceduralnych. [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych]

Pogonowski P.

Group proceedings. The legal protection of multiple entities in civil proceedings.

Warsaw: LexisNexis Polska, 2011. ISBN 9788376201733. [Original title: Postępowanie grupowe. Ochrona prawna wielu podmiotów w postępowaniu cywilnym]

Pogonowski P.

The protection of diffused claims in England and the US. Two models of collective action regulations.

Przegląd Sądowy. 2009, No. 6, pp. 102-119. [Original title: Ochrona roszczeń rozproszonych w Anglii i USA. Dwa modele regulacji postępowań grupowych]

Rejdak M.

Homogeneity of claims in group proceedings.

Przegląd Prawa Handlowego. 2010, No. 8, pp. 22-26. [Original title: Jednorazowe roszczenia w postępowaniu grupowym]

Reszczyk K.

The application of collective actions on the examples of the legislation of the United States and selected European legislations. Part 1.

Radca Prawny 2009, No. 4, pp. 25-33. [Original title: Zastosowanie powództw zbiorowych na przykładach ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wybranych ustawodawstw europejskich. Cz. I]

Reszczyk K.

The application of collective actions on the examples of the legislation of the United States and selected European legislations. Part 2

Radca Prawny 2009, No. 5, pp. 24-31. [Original title: Zastosowanie powództw zbiorowych na przykładach ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wybranych ustawodawstw europejskich. Cz. II]

Reszka A. Skórski P.

The draft of the Polish institution of group proceedings in light of the American model.

Radca Prawny 2009, No. 3, pp. 41-46. [Original title: Projekt polskiej instytucji powództwa zbiorowego na tle modelu amerykańskiego]

Sieradzka M.

Group proceedings as a private-legal instrument for the protection of consumer interests on account of the violation of rules of competition.

Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2012. ISBN 9788326416347. [Original title: Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji]

Sieradzka M.

Group proceedings. The next step towards strengthening the interests of multiple parties in single proceedings.

Przegląd Prawa Handlowego. 2010, No. 4, pp. 11-18. [Original title: Postępowanie grupowe. Kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony interesu wielu podmiotów w jednym postępowaniu]

Sieradzka M.

Collective actions. Solutions and doubts.

Kancelaria 2010, No. 3, pp. 34-35. [Original title: Pozwy grupowe. Rozwiązania i wątpliwości]

Sieradzka M.

Act on pursuing claims in group proceedings – characteristics of the new legal regulation.

[in:] Materials from the conference on class actions – another step towards strengthening the protection of consumers. Warsaw, 22th April 2010 (unpublished) [Original title: Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – charakterystyka nowej regulacji prawnej. [w:] Materiały z konferencji dotyczącej pozwów zbiorowych]

Sieradzka M.

Mandatory representation by a professional counsel in group proceedings – commentary – III CZP 28/11.

Monitor Prawniczy. 2014, No. 7, pp. 377-379. [Original title: Przymus adwokacko-radcowski przy dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – glosa – III CZP 28/11]

Sieradzka M.

Pursuing claims in group proceeding. Commentary.

Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2015. ISBN 9788326482915. [Original title: Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz]

Sieradzka M.

The Act on pursuing claims in group proceedings. Commentary.

Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2010. (Practical Commentaries). ISBN 9788376018485. [Original title: Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz]

Skory M.

Place of the act on pursuing claims in group proceedings – in consumer legal system.

[in:] Materials from the conference on class actions – another step towards strengthening the protection of consumers. Warsaw, 22th April 2010 (unpublished) [Original title: Miejsce ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym w systemie prawa konsumenckiego. [w:] Materiały z konferencji dotyczącej pozwów zbiorowych]

Sorysz M.

Class action – selected isues.

Monitor Prawniczy. 2011, No. 21, pp. 1178-1182. [Original title: Powództwo grupowe – zagadnienia wybrane.]

Szymecka-Wesołowska A.

Class actions in the Polish and Italian legal system.

Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. 2010, No. 6, pp. 47-64. [Original title: Pozwy zbiorowe w prawie polskim i włoskim systemie prawnym]

Świczewska A.

Class actions and other collective actions.

Przegląd Sądowy. 2008, No. 4, pp. 22-44. [Original title: Class action oraz inne postępowania zbiorowe]

Tomaszek A.

Claimant’s representative in the Polish group proceedings.

Monitor Prawniczy. 2010, No. 12, pp. 666-670. [Original title: Pełnomocnik powoda w polskim postępowaniu grupowym]

Trzaska A.

Declaratory action in group proceedings.

[in:] Jelonek-Jarco B., Kos R., Zawadzka J. (ed.), Usus Magister Est Optimus. Legal dissertation dedicated to Profesor Andrzej Kubas. Warsaw: C.H. Beck 2016. ISBN 9788325580971. [Original title: Powództwo o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym. [w:] Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi]

Waszkiewicz R.

Group proceeding (class action) on Polish civil procedure – practical aspects.

[in:] Materials from the conference on class actions – another step towards strengthening the protection of consumers. Warsaw, 22th April 2010 (unpublished) [Original title: Postępowanie grupowe (class action) w systemie polskiego postępowania cywilnego – aspekty praktyczne. [w:] Materiały z konferencji dotyczącej pozwów zbiorowych]

Zachariasiewicz M.

A few thoughts regarding the possibility of the development of the group proceedings in the arbitration in Poland.

ADR Arbitraż i Mediacja. 2014, No. 4, pp. 51-77. [Original title: Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce]

Zachariasiewicz M.

America’s battle for class actions in arbitration, or drama in seven acts.

ADR Arbitraż i Mediacja. 2013, No. 4, pp. 79-99. [Original title: Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach]

COOKIE INFO: This site is using cookies. learn moreclose