współpraca

Jeśli dysponujesz orzeczeniem sądowym dotyczącym postępowania grupowego, które nie zostało umieszczone w naszej bazie, uprzejmie prosimy o przesłanie jego kopii poprzez formularz kontaktowy dostępny tutaj, bądź przesyłką pocztową na adres Kancelarii „Kubas Kos Gałkowski Adwokaci sp. p.” sp. k., ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków. Przed umieszczeniem przesłanych orzeczeń w naszej bazie, dokonamy ich anonimizacji (usuniemy z nich dane osobowe). Zapraszamy także do przysyłania swoich publikacji na temat postępowań grupowych, umieścimy je w sekcji: bibliografia.

newsletter

Wpisz swój adres by otrzymywać informacje o najnowszym orzeczeniach, pozycjach wydawniczych i aktualnościach dotyczących postępowań grupowych.

Wyszukaj

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział VI Cywilny z dnia 5 czerwca 2018 r.

VI ACa 1653/16

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:      SSA Urszula Wiercińska

Sędziowie:               SSA Jacek Sadomski, SSA Agata Zając (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. P. działającej także na rzecz członków grupy (…) przeciwko (…) S.A. z siedzibą w Z. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. akt III C 491/12

czytaj więcej

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 12 lutego 2018 r.

I C 245/15

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:         SSO Karolina Sarzyńska

Sędziowie:                   SSO Małgorzata Janicka; SSO Ewa Karwowska

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczecinku działającego jako reprezentant grupy przeciwko B. Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o ustalenie ewentualnie o ukształtowanie,

postanawia:

zarządzić ogłoszenie w prasie o wszczęciu postępowania grupowego w ten sposób, że zwrócić się do wydawcy dziennika „Rzeczypospolita” o publikację ogłoszenia następującej treści

czytaj więcej

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 1 lutego 2018 r.

XXIV C 709/15

Postanowienie nieprawomocne.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:          SSO Katarzyna Bojańczyk

Sędziowie:                    SSO Paweł Pyzio; SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk

po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2018 r. w Warszawie na rozprawie jawnej sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów Miasta Stołecznego W. przeciwko (…) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. o zapłatę i ustalenie

czytaj więcej

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 30 stycznia 2018 r.

XXV C 1575/15

 1. Jeśli choć jedno ze zgłoszonych żądań ewentualnych jest dla 10 członków grupy wspólne, to cały pozew nadaje się do rozpoznania w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
 2. W postępowaniu grupowym pozew traktowany jest jako całość i nie może mieć miejsca sytuacja odrzucenia pozwu co do niektórych członków grupy i jednoczesnego prowadzenia co do innych. Reprezentant grupy działa w imieniu własnym (art. 4 ust. 3 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym) i tylko jemu przysługuje legitymacja procesowa, tylko on jest powodem. Nie można odrzucić pozwu osób, które nie są powodami.
 3. Jakakolwiek zmiana żądania pozwu związana z ograniczeniem roszczenia lub częściowym cofnięciem pozwu wymaga zgody więcej niż połowy członków grupy (art. 19 ust. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym), dlatego też ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu nie może zmierzać do cofnięcia części pozwu lub ograniczenia roszczenia. To powoduje, że tego typu przekształcenia pozwu nie można wymagać w trybie uzupełniania braków formalnych pozwu.
czytaj więcej

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 26 stycznia 2018 r.

XXV C 148/14

 1. Treść kryteriów przynależności do grupy wyznacza każdorazowo postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym.
 2. Podstawą zarzutów zmierzających do wykazania, że dana osoba nie spełnia kryteriów przynależności do grupy, może być: zarzut braku oparcia roszczenia danego członka grupy na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej, co roszczenia objęte postanowieniem o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym; zarzut, iż roszczenie danego członka grupy jest roszczeniem innego rodzaju niż roszczenia objęte postanowieniem o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym; zarzut, iż wysokość roszczenia pieniężnego danego członka grupy nie jest ujednolicona z wysokością roszczeń innych członków grupy lub podgrupy; zarzut, iż ujednolicenie roszczenia danego członka grupy lub podgrupy nie jest uzasadnione wspólnymi okolicznościami, czy też zarzut, iż roszczenie danego członka grupy, w przeciwieństwie do roszczeń innych członków grupy, nie mieści się w zakresie przedmiotowym ustawy. Podstawą zarzutów może być także niedopełnienie wymogów formalnych niezbędnych dla przystąpienia do grupy.
czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VII Wydział Gospodarczy z dnia 23 stycznia 2018 r.

VII AGa 808/18

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący:          SSA Ewa Stefańska (spr.)

Sędziowie:                    SSA Tomasz Szanciło; SSA Aldona Wapińska

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (…) Bank S. A. z siedzibą w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z udziałem Prokuratora Prokuratury Regionalnej w W. o stwierdzenie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. akt XVII AmA 129/14

czytaj więcej

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział VI Cywilny z dnia 28 grudnia 2017 r.

VI ACz 586/17

 1. Ta sama podstawa faktyczna roszczeń występuje wówczas, gdy wszystkie roszczenia oparte są na tym samym zespole faktów, stanowiącym ich podstawę. Chodzi tu więc najczęściej o jedno i to samo zdarzenie faktyczne, będące źródłem wielu dochodzonych roszczeń. Z kolei taka sama podstawa faktyczna występuje, gdy różne fakty stanowią podstawę dochodzonych roszczeń, jednakże fakty te wykazują podobieństwo umożliwiające uznanie, że mają one charakter analogiczny i tym samym wykazują związek uzasadniający traktowanie ich jako „takich samych”.
 2. Istotne z punktu widzenia dopuszczalności postępowania grupowego podobieństwo zdarzeń faktycznych nie zakłada koniecznej tożsamości tych zdarzeń. Obok istotnych podobieństw mogą występować również pewne różnice podstawy faktycznej powództwa, dotyczące charakteru konkretnych indywidualnych roszczeń, ich wymagalności, czy wysokości. Występowanie tych różnic nie stanowi jednak o niedopuszczalności pozwu grupowego, opartego na takich samych podstawowych okolicznościach, tworzących podstawę faktyczną powództwa. Za różnice niewykluczające możliwości rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym należy uznać: różną wartość wykupu poszczególnych umów ubezpieczenia, różną wysokość opłat administracyjnych, różną wysokość kwoty świadczenia na wypadek śmierci, różnice w brzmieniu poszczególnych klauzul wzorców umownych, czy nazwach poszczególnych wzorców stosowanych przez pozwanego.
czytaj więcej

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 5 grudnia 2017 r.

I ACz 2861/17

 1. Art. 2 ust. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wyraźnie odwołuje się do ujednolicenia wysokości roszczeń, a nie np. „ujednolicenia zasad wyliczenia roszczeń”.
 2. Brak jest podstaw do twierdzenia, że oświadczenia woli członków grupy o przystąpieniu do grupy winny zawierać datę ich sporządzenia. Brak jest bowiem takiego obowiązku w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Zamieszczona na dokumencie data nie wpływa na wiarygodność oświadczenia zawartego w jego treści, a jedynie zawiera faktyczną datę jego złożenia. Przepis art. 6 ust. 2 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przewiduje jedynie, że oświadczenie członka grupy musi wyrażać jego wolę przystąpienia do grupy oraz zgodę na to, by funkcję reprezentanta grupy pełniła konkretna osoba.
czytaj więcej

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział III Cywilny z dnia 5 grudnia 2017 r.

III C 1089/15

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:           SSO Ewa Jończyk (spr.)

Sędziowie:                    SSO Agnieszka Matlak, SSO Mariusz Solka

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w O. przeciwko Bankowi (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę

/w przedmiocie zmiany postanowienia/

postanawia

czytaj więcej

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział III Cywilny z dnia 27 listopada 2017 r.

III C 1310/16

Orzeczenie nieprawomocne.

 1. Zgodnie z u.d.p.g. powództwo grupowe jest dopuszczalne tylko wtedy gdy grupa, którą obejmuje, jest jednolita. Za jednolitą nie można uznać grupy, w której część członków nabyła pojazdy w Niemczech, 20 członków grupy bezpośrednio w Polsce, 6 członków grupy jest leasingobiorcami w Polsce, 15 członków grupy nabyło pojazd na rynku wtórnym w Polsce, 3 członków nabyło pojazd w wyniku darowizny w Polsce, 3 członków nabyło pojazd po zakończeniu leasingu w Polsce. Z tego względu pozew należało odrzucić.
 2. Odpowiednim określeniem relacji łączącej członków grupy i reprezentanta jest swoistego rodzaju pośrednictwo.
 3. W przypadku powództwa wytaczanego w postępowaniu grupowym legitymacja formalna przysługuje reprezentantowi grupy, zaś legitymacja materialna – członkom grupy. Należy jednak zwrócić uwagę na odrębności (specyfikę) postępowania grupowego, wskazujące na zawodność tradycyjnej koncepcji podstawienia procesowego.
 4. W postępowaniu grupowym konieczne jest rozróżnienie strony powodowej formalnej i materialnej; chociaż zatem Sąd rozstrzyga o zasadności roszczeń materialnych członków grupy lub podgrup, uwzględniając powództwo wskazuje kwoty należne członkom grupy lub podgrupy i wyrok w tych zakresach jest tytułem egzekucyjnym na rzecz poszczególnych członków grupy lub podgrupy, to jednak powód w tym postępowaniu jest jeden, i jest nim tylko reprezentant grupy. I choć członkowie grupy lub podgrupy mogą być słuchani w charakterze strony, to nie są stroną tego postępowania.
 5. Skoro zaś członkowie grupy czy podgrupy nie są stroną, to nie można w stosunku do części z nich odrzucić pozwu; nie można bowiem odrzucić pozwu w stosunku do kogoś, kto nie jest stroną postępowania.
 6. Nie można odrzucić pozwu częściowo w postępowaniu grupowym, bowiem dochodzone jest nim jedno procesowe roszczenie. Gdyby było inaczej, gdyby przedmiotem orzeczenia miały być oddzielne roszczenia członków grupy, to w sentencji wyroku Sąd zasądzałby poszczególne kwoty na rzecz członków grupy, a nie całość na rzecz reprezentanta. Tak nie jest. Roszczenie, w sensie procesowym, jest jedno, zasądzane na rzecz powoda, reprezentanta grupy. Nie ma zatem żadnych podstaw, by to jedno roszczenie dzielić i w części je odrzucać.
 7. Sytuacja członków grupy powinna być jednakowa już na pierwszy rzut oka i nie może wymagać badania dowodowego na wstępnym etapie procesu, aby sprawdzić, czy można częściowo odrzucić pozew, gdy badane są przesłanki dopuszczalności powództwa grupowego w ogóle.
 8. Trudno sobie wyobrazić odrzucenie pozwu w zakresie roszczenia, jakie miałoby przypaść reprezentantowi grupy, i prowadzenie dalej procesu bez niego. Pozostali członkowie grupy nie są stronami w sprawie, zatem częściowe odrzucenie pozwu w stosunku do roszczenia należnego reprezentantowi grupy spowodowałoby brak strony powodowej.
czytaj więcej

INFORMACJA O COOKIES: Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. dowiedz się więcejzamknij