współpraca

Jeśli dysponujesz orzeczeniem sądowym dotyczącym postępowania grupowego, które nie zostało umieszczone w naszej bazie, uprzejmie prosimy o przesłanie jego kopii poprzez formularz kontaktowy dostępny tutaj, bądź przesyłką pocztową na adres Kancelarii „Kubas Kos Gałkowski Adwokaci sp. p.” sp. k., ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków. Przed umieszczeniem przesłanych orzeczeń w naszej bazie, dokonamy ich anonimizacji (usuniemy z nich dane osobowe). Zapraszamy także do przysyłania swoich publikacji na temat postępowań grupowych, umieścimy je w sekcji: bibliografia.

newsletter

Wpisz swój adres by otrzymywać informacje o najnowszym orzeczeniach, pozycjach wydawniczych i aktualnościach dotyczących postępowań grupowych.

Wyszukaj

Babiarz M. Barański B. Borowiec A. Flejszar R. Kraciński O. Malczyk-Herdzina M. Śmierzchalska K.

Postępowanie grupowe – zagadnienia wybrane.

Państwo i Społeczeństwo. 2009, nr 3 s. 199-222.

Bieliński A.K.

Postępowanie grupowe, nowa instytucja w polskim systemie prawnym – wprowadzenie.

Administracja Publiczna. 2010, nr 2, s. 119-127.

Dębiak M.

Postępowanie grupowe : analiza regulacji w wymiarze teoretycznym i praktycznym po czterech latach jej funkcjonowania.

Forum Prawnicze. 2014, nr 6, s. 19-39.

Falarz P. Orzechowski M. Wietrzyńska-Ciołkowska A.

Postępowanie grupowe : aktualne wyzwanie dla zakładów ubezpieczeń.

Prawo Asekuracyjne. 2014, nr 4, s. 17-29.

Filipowski O.

Mediacja w polskim postępowaniu grupowym.

ADR Arbitraż i Mediacja. 2011, nr 1, s. 5-17.

Gabrysiak I.

Postępowanie grupowe w polskim prawie.

Warszawa: Copyright by Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2014. ISBN 9788376892085.

Gidi A.

Kodeks postępowania grupowego : model dla państw prawa kontynentalnego.

Studia Iuridica Toruniensia. 2015, T. 17, s. 67-92.

Glicz M.

Postępowanie grupowe jako instrument dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na rynku kapitałowym.

Gdańskie Studia Prawnicze. 2011, nr 2, s. 309-320.

Grzegorczyk P.

Czy członek grupy w postępowaniu grupowym może, po uzyskaniu przez powoda wyroku uwzględniającego w całości powództwo o świadczenie pieniężne, wystąpić z indywidualnym powództwem o dalszą część świadczenia należną na podstawie tego samego stanu faktycznego?

Polski Proces Cywilny. 2011, nr 1, s. 104-109.

Grzegorczyk P.

Dopuszczalność postępowania i przedmiot ustaleń sądu w sprawie o ustalenie odpowiedzialności pozwanego w postępowaniu grupowym.

Monitor Prawniczy. 2015, nr 23, s. 1263-1268.

Grzegorczyk P.

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ogólna charakterystyka.

Warszawa: LexisNexis Polska, 2011. ISBN 9788376206066.

Grzegorczyk P.

W kwestii związania sądu rozpoznającego apelację prawomocnym postanowieniem o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym.

Polski Proces Cywilny. 2011, nr 2, s. 91-98.

Haładyj K. Jurga B.

Zbiorowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez inwestorów na przykładzie regulacji amerykańskich i niemieckich.

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. 2007, nr 11, s. 20-27.

Hejmej Ł. Molęda M.

Znaczenie ustawy (projekt) o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym dla rynku ubezpieczeniowego.

Prawo Asekuracyjne. 2009, nr 3, s. 62-76.

Inglot M.

Kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu w postępowaniu grupowym.

Przegląd Sądowy. 2015, nr 10, s. 32-45.

Jaworski A.

Dopuszczalność postępowania grupowego. Uwagi porównawcze.

Przegląd Sądowy. 2009, nr 11/12, s. 50-70.

Jaworski T. Radzimierski P.

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz.

Warszawa: C.H. Beck 2010. (Komentarze Becka). ISBN 9788325517755.

Kasprzycki D. Mika J. B.

Class action a ochrona interesów konsumentów.

Przegląd Prawa Handlowego. 2000, nr 12, s. 12-20.

Kos R.

The Multitude of Entities in Polish Civil Proceedings and the Institution of Class Action Suits.

Executive View. 26. 03. 2010.

Kos R. Trzaska A.

Poland

[w:] The International Comparative Legal Guide to : Class and Group Actions 2017. ISBN: 9781911367246.

Kos R. Kubas A.

Opinia w sprawie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Druk sejmowy nr 1829. (http://www.sejm.gov.pl/). [Dokument elektroniczny].

Kotowski W. Kurzępa B.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz do ustawy z dnia 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Warszawa: „Difin”, 2010. ISBN 9788376412979.

Królikowski J. Świder B.

USA : wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z dnia 2 marca 2011 r. Snyder przeciwko Phelpsowi (sygn. akt 09/751).

Przegląd Sejmowy. 2014, nr 4, s. 277-285.

Krzemiński J.

Class action arbitration : w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu dochodzenia roszczeń przez konsumentów.

Studia Iuridica Toruniensia. 2015, T. 16, s. 137-163.

Kuberska W.

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – pierwsze doświadczenia praktyczne.

Przegląd Sądowy. 2012, nr 7/8, s. 83-100.

Kulski R.

Powództwo grupowe w świetle amerykańskiego federalnego prawa procesowego.

[w:] Dolecki H, Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Warszawa: C.H. Beck 2008. ISBN 9788325502195.

Kulski R.

Teoretyczne koncepcje postępowania grupowego.

Polski Proces Cywilny. 2011, nr 1, s. 28-45.

Kulski R.

Zasady postępowania grupowego.

[w:] Materiały z konferencji dotyczącej pozwów grupowych – kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony konsumentów. Warszawa, 22.04.2010 r. (niepubl.)

Meijknecht P.

Odpowiedzi na Kwestionariusz na seminarium dotyczące pozwów zbiorowych.

[w:] Materiały z konferencji dotyczącej pozwów zbiorowych. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości, 18–19 stycznia 2007 r. (niepubl.)

Meijknecht P.

Pozwy zbiorowe.

[w:] Materiały z konferencji dotyczącej pozwów zbiorowych. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości, 18–19 stycznia 2007 r. (niepubl.)

Mętlewicz M.

Studenckie pozwy grupowe.

Forum Akademickie. 2010, nr 12, s. 44-45.

Mirosz I.

Dochodzenie zbiorowych roszczeń konsumentów w Unii Europejskiej.

[w:] Materiały z II Forum Dyrektorów Działów Prawnych. Warszawa – 24-25 września 2009 r. (niepubl.)

Niedużak M.

Postępowanie grupowe : prawo i ekonomia.

Warszawa: C.H. Beck, 2014. ISBN 9788325569112.

Orecki M.

Przesłanki dopuszczalności postępowania grupowego w polskim procesie cywilnym. Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 28.01.2015 r. (I CSK 533/14) oraz wybranego orzecznictwa sądów powszechnych.

Przegląd Sądowy. 2016, nr 4, s. 43-61.

Panowicz-Lipska J.

Kilka uwag do projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (projekt z dnia 17.3.2008 r.).

[w:] Materiały z konferencji KKPC na temat pozwów zbiorowych z 18–19 stycznia 2007 r.

Piasecki K.

Komentarz do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

[w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck 2010. ISBN 9788325512422.

Pietkiewicz P.

Grupowe roszczenia w prawie polskim. Za i przeciw, dyskusja zorganizowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego z dnia 18-19 stycznia 2009 r.

http://www.gazetaprawna.pl

Pietkiewicz P. Rejdak M.

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz.

Warszawa: LexisNexis Polska, 2011. ISBN 9788376205908.

Podrecki P.

Czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń w postępowaniach grupowych.

[w:] Materiały z I Kongresu Prawa Konkurencji. Warszawa, 13 – 15 kwietnia 2015 r. (niepubl.)

Pogonowski P.

Ochrona roszczeń rozproszonych w Anglii i USA. Dwa modele regulacji postępowań grupowych.

Przegląd Sądowy. 2009, nr 6, s. 102-119.

Pogonowski P.

Postępowanie grupowe. Ochrona prawna wielu podmiotów w postępowaniu cywilnym.

Warszawa: LexisNexis Polska, 2011. ISBN 9788376201733.

Pogonowski P.

Postępowanie grupowe. Podstawowe założenia teoretyczne na tle istniejących unormowań proceduralnych.

[w:] Dolecki H., Flaga-Gieruszyńska K. (red.). Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Warszawa: C.H. Beck 2008. ISBN 9788325502195.

Rejdak M.

Jednorodzajowe roszczenia w postępowaniu grupowym.

Przegląd Prawa Handlowego. 2010, nr 8, s. 22-26.

Reszczyk K.

Zastosowanie powództw zbiorowych na przykładach ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wybranych ustawodawstw europejskich. Cz. I.

Radca Prawny. 2009, nr 4, s. 25-33.

Reszczyk K.

Zastosowanie powództw zbiorowych na przykładach ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wybranych ustawodawstw europejskich. Cz. II.

Radca Prawny. 2009, nr 5, s. 24-31.

Reszka A. Skórski P.

Projekt polskiej instytucji powództwa zbiorowego na tle modelu amerykańskiego.

Radca Prawny. 2009, nr 3, s. 41-46.

Sieradzka M.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz.

Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. ISBN 9788326482915.

Sieradzka M.

Postępowanie grupowe. Kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony interesu wielu podmiotów w jednym postępowaniu.

Przegląd Prawa Handlowego. 2010, nr 4, s. 11-18.

Sieradzka M.

Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji.

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. ISBN 9788326416347.

Sieradzka M.

Pozwy grupowe. Rozwiązania i wątpliwości.

Kancelaria 2010, nr 3, s. 34-35.

Sieradzka M.

Przymus adwokacko-radcowski przy dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – glosa – III CZP 28/11.

Monitor Prawniczy. 2014, nr 7, s. 377-379.

Sieradzka M.

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz.

Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. (Praktyczne Komentarze). ISBN 9788376018485.

Sieradzka M.

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – charakterystyka nowej regulacji prawnej.

[w:] Materiały z konferencji dotyczącej pozwów grupowych – kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony konsumentów. Warszawa, 22.04.2010 r. (niepubl.)

Skory M.

Miejsce ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym w systemie prawa konsumenckiego.

[w:] Materiały z konferencji dotyczącej pozwów grupowych – kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony konsumentów. Warszawa, 22.04.2010 r. (niepubl.)

Sorysz M.

Powództwo grupowe – zagadnienia wybrane.

Monitor Prawniczy. 2011, nr 21, s. 1178-1182.

Szymecka-Wesołowska A.

Pozwy zbiorowe w prawie polskim i włoskim systemie prawnym.

Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. 2010, nr 6, s. 47-64.

Święczewska A.

Class action oraz inne postępowania zbiorowe.

Przegląd Sądowy. 2008, nr 4, s. 22-44.

Tomaszek A.

Pełnomocnik powoda w polskim postępowaniu grupowym.

Monitor Prawniczy. 2010, nr 12, s. 666-670.

Trzaska A.

Powództwo o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym.

[w:] Jelonek-Jarco B., Kos R., Zawadzka J. (red.), Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi. Warszawa: C.H. Beck 2016. ISBN 9788325580971.

Waszkiewicz R.

Postępowanie grupowe (class action) w systemie polskiego postępowania cywilnego – aspekty praktyczne.

[w:] Materiały z konferencji dotyczącej pozwów grupowych – kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony konsumentów. Warszawa, 22.04.2010 r. (niepubl.)

Zachariasiewicz M.

Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach.

ADR Arbitraż i Mediacja. 2013, nr 4, s. 79-99.

Zachariasiewicz M.

Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce.

ADR Arbitraż i Mediacja. 2014, nr 4, s. 51-77.

INFORMACJA O COOKIES: Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. dowiedz się więcejzamknij